Blog

Stokların Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) Açısından Değerlendirilmesi

Olağan işletme faaliyetleri kapsamında satılmak üzere elde tutulan (ticari mal, mamul, yarı mamul), üretilen (yarı mamul, mamul) ve üretim esnasında ya da hizmet sunumunda kullanılabilecek …

Blog

Pandemi Döneminde KOBİ’ler İçin Somut Tespitler

İçinde bulunduğumuz COVID-19 mücadelesi döneminde her kesime yönelik devlet destek paketleri açıklanmıştır. Ancak Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ), ücretli çalışanların ve esnafın bir kısmı …

Blog

Mücbir Sebep Dönemi KDV İadelerine İlişkin Maliye Bakanlığınca Can Simidi Niteliğinde Düzenleme

Yaşanan salgın sonrası, devlet nezdinde alınan önlemlerle beraber Maliye Bakanlığı da ekonomik bir dizi önlemler almıştı. Hali hazırda salgından etkilenen mükellefleri ilgilendiren 518 Sıra No.lu …

Blog

İşletmeye Toptan Alınan Akaryakıtın (Alım Yapılan KDV Dönemi Sonrasında) Binek Otomobillerde Kullanılan Kısmının Muhasebesi

7194 sayılı kanun ile düzenlenen binek otomobillerde gider kısıtlaması nedeniyle, otomobillere ilişkin giderlerin %70’i gider olarak indirilebilecektir. Bu nedenle işletmelerin iş konuları gereği toptan akaryakıt …

Blog

Erkek İşverenler İçin 4/b Kapsamında Emekli Olma Koşulları Nelerdir?

Kıymetli okurlar, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun İkinci kısım birinci bölümünde   “sigortalı sayılanlar”konusunda gerekli düzenlemeler yapılmıştır. İşverenler tarafından Mali Müşavirlere çeşitli …

Blog

İflas Eden Kişi veya Şirketlerden Olan Alacakların Şüpheli ve Değersiz Alacak Uygulaması Açısından Değerlendirilmesi

1.GİRİŞ Vergilendirmede tahakkuk esasının kabul edilmesinin mükellefler açısından bazı sakıncaları bulunmaktadır. Öncelikle, gelir daha önce tahakkuka bağlı olarak vergilendikten sonra  tahsilatın yapılamaması halinde gerçek gelirin …

Blog

TFRS Taksonomisi ve Nakit Akış Tablosu

ÖZET Uluslararası işletmelerin faaliyetlerinin çeşitlenmesi ve daha fazla ülkeye yayılması, ekonomik karar vericilerin finansal tabloların güvenilirlik, şeffaflık ve karşılaştırılabilir olma özelliklerini çok daha önemli hale …

Blog

Danıştay’dan Tarihi Karar: E-Fatura Yerine, Kağıt Fatura Düzenlenmesi Durumunda Özel Usulsüzlük Cezası Kesilemez

Hatırlanacağı üzere, aşağıdaki Tebliğlerle E-faturaya ilişkin düzenlemeler yapılmıştı. 421 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Tebliğinde; “Elektronik fatura uygulamasına dâhil olma zorunluluğu getirilen mükellefler elektronik fatura uygulamasına …

Blog

İş Yeri Tehlike Sınıfı Nedir? Doğruluğu Nasıl Teyit Edilir?

Değerli Arkadaşlar, 30 Haziran 2012 Tarihinde 28339 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun  3. Maddesinde; Tehlike: İşyerinde var olan ya da dışarıdan …

Blog

Sat-Kirala-Geri Al Yönteminin Vergi Mevzuatı İşletmecilik ve Muhasebe Yönünden İncelenmesi

Bir finansman yöntemi olarak Sat-Kirala-Geri Al Yöntemi; işletmelere işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasının yanında bir takım vergisel avantajlar da sağlamaktadır. Şirketlerin aktifinde olan taşınmaz ve taşınırları …

Blog

Gümrük Mevzuatında Neler Oluyor? Her İhtilaf Bir “Kaçakçılık” Mı? Yaşanmış “Komedi-Trajik” Olaylar

1996 yılında Avrupa Birliği ile imzaladığımız Gümrük Birliği Anlaşması ve Avrupa Birliği’ne tam üyelik için yaşanan siyasal gelişmelerden dolayı gümrük mevzuatımızı yenileme çalışmaları başlamış ve …

Blog

Danıştay’ın Kanun Yararına Bozma Kararı Yanlış Algılanmasın

13.05.2020  tarihli Resmi Gazete’de, Danıştay 9 .dairesinin ; bir kanun yararına  bozma istemine ait vermiş olduğu  kabul kararı yayımlanmıştı. İlgili kanun yararına bozma da bir  …

Blog

Borç Yiğidin Kamçısıdır!….?

Kültürümüze yerleşmiş bazı atasözleri vardır. Olumsuz mana çağrıştırır, olumsuz anlamda örneklendirilir ve kullanılır fakat orijinal anlamı ilkeli ve doğrudur. Konumuzla alakalı olarak dilimize yerleşmiş bir …

Blog

Sermaye Şirketlerinde Yedek Akçelerle İlgili Bir Öneri

Sermaye Şirketlerinde Yedek Akçelerle İlgili Bir Öneri 1. GİRİŞ Türk Ticaret Kanunu (TTK) 124. madde hükmüne göre anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket …

Blog

Grup Şirketleri Arası Köprü Kredi Uygulamalarının KDV Durumu ve İdareler Arası Görüş Ayrılıkları

Toplum olarak koronavirüs ortaya çıkana kadar ciddi ekonomik ve siyasi mücadeleler veriyoruz, diye düşünüyorduk. Koronavirüs ortaya çıktığı günden beri hem ülkemizde hem de diğer ülkelerde …

Blog

Döviz Cinsinden Ödenen Kar Paylarında Değerleme ve Gider Kaydı Sorunu

Döviz Cinsinden Ödenen Kar Paylarında Değerleme ve Gider Kaydı Sorunu Son günlerde döviz kurlarında yaşanan hareketlilik vergilendirmede birçok soruna neden olmaktadır. Bu sorunların başında ise …

Blog

Gelir Vergisinde Mali Anestezi Halleri

Gerçek kişilerce bir takvim yılı içerisinde elde edilen kazanç ve iratlar genel olarak yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmektedir. Ekonomi, maliye ve para politikalarının …

Blog

Pos Fiyatlamada Merkez Müdahalesi

Kredi Kartı kullanım bilgileri Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kredi kartı kullanımı giderek artmaktadır. BKM’nin (Bankalararası Kart Merkezi) verilerine göre Mart 2020 dönemi itibariyle …

Blog

Finansman Gider Kısıtlamasının Vergisel Boyutu

Finansman Gider Kısıtlamasının Vergisel Boyutu 1.Giriş Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinin finansman ihtiyaçlarının borçlanmak yerine öz kaynaklarıyla sağlanması ve buna ilişkin teşvik kapsamında mevzuat sistemine …

Blog

2020 Birinci Dönemde Geçmiş Yıl Zararlarının Mahsubu

Mart ayından bu yana beyannameler verilmeleri ödemeleri ,bir birine karışmış olup bunlardan en önemlisi ise Geçici verginin kurumlar vergisinden önce verilmesidir. Geçici verginin verilme ve …

Blog

Yazılım Gelirlerinin Vergilendirilmesi

Yazılım Gelirlerinin Vergilendirilmesi Günümüzde bilişim teknolojileri hayatın her alanında etkisini göstermiş, insanlar ve şirketler bu teknolojilerden daha fazla yararlanmaya başlamıştır. Bu durum öyle bir noktaya …

Blog

Covid-19 Sonrası Hazine Taşınmazları Hakkında Yapılan Düzenlemeler ve Değerlendirme

Özel kanunlarla verilen yetkiler dışında, Hazine malları konusunda genel yetkili kuruluşun Milli Emlak Genel Müdürlüğü olduğu bilinmektedir. Milli Emlak Genel Müdürlüğü, 13.12.1983 tarihli ve 178 …

Blog

Kısa Çalışma Ödeneği Başvuru ve Yararlanma Koşulları

Kısa Çalışma Ödeneği Başvuru ve Yararlanma Koşulları I – GİRİŞ Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en …

Blog

Covid-19 Muhasebeyi Sonsuza Kadar Değiştirecek!

Konu: Muhasebe, Ekonomi ve Toplum  Covid-19, toplum ve ekonomilerin seyrini küresel ölçekte değiştiren, benzeri görülmemiş bir olaydır. Belki de insanlık tarihinin en büyük küresel kriziyle …

Blog

Maliye: Sahte Fatura Kullandın Diyorsam, Kullanmışsındır. Nokta…

2016 yılında yapılan yasal düzenleme ile vergi literatürüne giren ve 2019 yılı sonunda 7194 sayılı Kanun ile değiştirilerek son halini alan İzaha Davet Uygulamasında Maliyenin yaklaşımını …

Blog

Kısa Çalışma Ödeneği Kısa Notlar

Kısa Çalışma Ödeneği Kısa Notlar Kısa çalışma nedir? Üç ayı geçmemek üzere; işyerinde uygulanan çalışma süresinin, işyerinin tamamında veya bir bölümünde geçici olarak en az …

Blog

ÖTV İadelerinde veya Teminat Çözüm İşlemlerinde Yeni Sistem “Özel Teminat Sertifikası”

Özel Tüketim Vergisi  (I)  Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde; 3/3/2020 tarihli ve 31057 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi  (I) Sayılı Liste Uygulama …

Blog

TGB’lerde Faaliyet Gösteren Şirketler İle Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde Çalışan Personel Evden Çalışma

TGB’lerde Faaliyet Gösteren Şirketler İle Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde Çalışan Personel Evden Çalışma 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun gereğince Kamu personeli …

Blog

İşveren Açısından Özlük Dosyası Neden Önemlidir?

4857 sayılı iş kanunu 75. Maddesinde; ‘’İşveren çalıştırdığı her işçi için bir özlük dosyası düzenler. İşveren bu dosyada, işçinin kimlik bilgilerinin yanında, bu Kanun ve …

Blog

Güncel Bir Finansman Yöntemi Olarak Emisyon Priminin Vergi Sistemindeki Yeri ve Önemi

Güncel Bir Finansman Yöntemi Olarak Emisyon Priminin Vergi Sistemindeki Yeri ve Önemi I. GİRİŞ: Hem yeni yatımlar hem de cari faaliyetler yani işletme sermayelerini karşılamak …

Blog

Nakit Akış Tablosu ve Dolaylı Yöntem Uygulaması

İşletmelerin mali durum ve performanslarını en net şekilde ortaya koyan tablolar bilanço, gelir tablosu ve nakit akış tablosudur. Bir çok üst düzey yönetici alacağı maddi …

Blog

Koronavirüs Sürecinde İşçi-İşveren Arasındaki İletişim ve Yasal Yazışmalar

Koronavirüsün etkisini devam ettirdiği şu günlerde en çok “Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.” sloganını duyduk ve yeni normallerin neler olacağı konusunda tüm dünyadaki devlet …

Blog

5510 S.K-4/1(a) Kapsamında Sigortalı Çalıştıran Tüzel Kişi İşverenlerin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre Borcu Yoktur Yazısı Alabilmesine Esas Borç Türleri ve Tutarları Nelerdir?

5510 S.K-4/1(a) Kapsamında Sigortalı Çalıştıran Tüzel Kişi İşverenlerin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre Borcu Yoktur Yazısı Alabilmesine Esas Borç Türleri ve Tutarları Nelerdir? KAPSAMDA …

Blog

Ödenmeyen veya Ödeme Süresi Uzatılan SGK Primlerinin Vergi Kanunları Karşısındaki Durumu ve Muhasebe Kaydı

Merhaba değerli okurlar, bilindiği üzere SGK’nın 02.04.2020 tarihli Prim Ödeme Sürelerinin Ertelenmesi Hakkındaki Duyurusunda 24.03.2020 tarihli ve 31078 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan Vergi Usul …

Blog

Vergiye Uyumlu Mükelleflere %5 Vergi İndirimi Uygulanması ve Muhasebesi

Vergiye Uyumlu Mükelleflere %5 Vergi İndirimi Uygulanması ve Muhasebesi Bilindiği üzere Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 121 inci maddesiyle ve 301 Seri No’ lu Gelir Vergisi …

Blog

Türk Vergi Yargısında Kanun Yolları

Türk Vergi Yargısında Kanun Yolları Mükellefler ile vergi idaresi arasında çıkan uyuşmazlıklar genel itibariyle idari ve yargısal yollarla çözüm bulmaktadır. Vergi ile ilgili uyuşmazlıklarda mükellefler …

Blog

Net Dönem Karı Dağıtımında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Değerli Okurlar, 17.05.2020 tarih ve 31130 sayılı Resmi Gazetede “6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Geçici 13’üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” ile söz konusu …

Blog

Virüs Odaklı Maliyet Unsurlarının Vergi Matrahlarına Etkisi Ölçülebilir Mi?

Vergi matrah üzerinden hesaplanır. Her verginin matrahı vardır. Çeşitli unsurların vergi türleri itibariyle matrahlara etkisi her vergi için aynı olmayabilir. Örneğin döviz kurlarındaki hareketlilik dönem …

Blog

Uzaktan Çalışma Notları

Uzaktan Çalışma Notları İşverenler, her geçen gün ağırlaşarak artan rekabet koşulları ile beraber, gerek sözlü, gerek yazılı, gerekse görsel teknolojik iletişim kanallarının gelişmesi ile, maliyetlerini …

Blog

Haklı Nedenle Fesih ve Geçersiz Nedenle Fesih Arasındaki Farklar Nelerdir?

Haklı Nedenle Fesih ve Geçersiz Nedenle Fesih Arasındaki Farklar Nelerdir? 1. Haklı Nedenle Fesih ve Geçerli Nedenle Fesih Nedir? Haklı nedenle fesih, işverenin 4857 Sayılı …

Blog

Uluslararası Sağlık Turizmi Faaliyetinde Bulunmak İsteyen Şirketlerin Sağlaması Gereken Kriterler ile Yararlanacağı Teşvikler

Sağlık amaçlı yurtdışından ülkemize geçici bir süreliğine gelen, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan veya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmakla birlikte yurtdışında ikamet eden gerçek kişilerin aldıkları her …

Blog

Covid-19 Sürecinin Kripto Paralar Üzerine Etkisi

“Kapitalist sistemi yıkmanın en iyi yolu parayı geçersiz kılmaktır.” Keynes İlk kripto para birimi olan Bitcoin, 2009 yılında oluşturulan bir dijital para birimi olarak ortaya çıkmıştır. …

Blog

Binek Otomobillerin Amortisman Uygulamasında Yeni Düzenleme

Binek Otomobillerin Amortisman Uygulamasında Yeni Düzenleme 1- Giriş İşletmeler faaliyetlerini yürütürken istihdam ettikleri personellerine işlerini yapmaları için binek otomobil tahsis edebilmektedir. Mevcut düzenlemelere göre işletme …

Blog

Kurumlar Vergisi Mükellefiyeti

Tam mükellef ve sadece Türkiye’de elde ettiği gelirler bakımından dar mükellef sayılan kurumlar bir yıl içerisinde Gelir Vergisi Kanununda yer alan gelir unsurlarıyla elde ettikleri …

Blog

Binek Otomobile ait Kanunen Kabul Edilmeyen Gider Yapılan Amortismanın Vergisi Ödenmeyecek

Giriş: 7193 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede  Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun yeni yayınlandığı dönemde “Binek Otomobile ait Kanunen Kabul …

Blog

Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) Notları

Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) Notları Bilindigˆi u¨zere 2872 Sayılı Kanun Kapsamında C¸evre ve S¸ehircilik Bakanlıgˆı tarafından yayınlanan Plastik Pos¸etlerin U¨cretlendirmesine I·lis¸kin Usul ve Esaslar …

Blog

Beyanname Üzerinden Tahakkuk Edip Terkin Edilen Ücret Stopajı Mahsup Edilebilir Mi?

Hizmet erbabının çalışması karşılığı elde ettiği para, ayın ve benzeri menfaatlerin kural olarak kaynakta ve nihai olarak vergilemesini esas alan 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu …

Blog

Meslekte Azami İş Kapasitesi (Kota) Uygulamasının; Ücret, Tahsilat, Haksız Rekabet Sorunlarına Etkisi ve Disiplin Suçlarını Tetiklemesi Açısından Değerlendirilmesi

1. GİRİŞ Mali Müşavirlik mesleği dinamik bir meslek olmakla birlikte, neredeyse her gün değişen mevzuat, teknolojik gelişim ve vergi politikaları neticesinde; asla sorunsuz kalamayacak, hatta …

Blog

Hazır Beyan Sisteminden Sonra Hazır Uzlaşma Sistemi

Son dönemlerde uzlaşma görüşmelerine katılmış ya da katılacak olanların aşağıdakine benzer bir diyaloğun tarafı olması muhtemeldir. (M: Mükellef, UK: Uzlaşma Komisyonu) M: Hakkımızda düzenlenen rapor hukuka uygun değil. Bizim …

Blog

TTK’nın 376. Maddesi Kapsamında Şirketlerde Sermaye Kaybı, Borca Batıklık Nedir? Sonuçları Nelerdir? Ne Tür İyileştirici Tedbirler Alınabilir? (2)

TTK’nın 376. Maddesi Kapsamında Şirketlerde Sermaye Kaybı, Borca Batıklık Nedir? Sonuçları Nelerdir? Ne Tür İyileştirici Tedbirler Alınabilir? (2) Değerli okurlar, bir önceki yazımda konu ile …

Blog

Mücbir Sebep Sona Erdi, Aman Dikkat!

İçişleri Bakanlığı tarafından 21.03.2020 tarihinde yayınlanan genelgeyle; 65 yaş ve üzeri ile bağışıklık sistemi düşük, kronik akciğer hastalığı, astım, KOAH, kalp/damar hastalığı, böbrek, hipertansiyon ve …

Blog

Vergini Düzenli Öde İndirimi Al

Vergisel ödevlerini zamanında yerine getiren mükellefler tarafından kendilerine pozitif ayrımcılık yapılması gerektiği konusunda çoğu zaman mali idare eleştiri almaktaydı. Aslında, 2009 yılında mali idare tarafından …

Blog

Doğum ve Evlat Edinme Halinde 4857 Sayılı İş Kanununa Göre Oluşan İzin Hakları Nelerdir?

1. GİRİŞ Ülkemizde son dönemlerde özellikle hem doğurganlığı arttırmak hem de sahipsiz çocukların evlat edinilmesini teşvik etmek amacıyla birçok düzenleme yapılmıştır. Bu makalemizde, 4857 sayılı …

Blog

Sporcular Dikkat!!! 2020 Yılı Kazancınız İçin Beyanname Vermeniz Gerekebilir!

Ülkemizde sporcuların gelirleri ve bu gelirler üzerinden ödedikleri ya da ödemedikleri vergiler sürekli tartışılagelmektedir. Bunu sebebi olarak bazen sporun ve sporcunun gelişmesi bazen de spor …

Blog

Binek Araçlarda Amortisman ve Satış Uygulaması

Binek Araçlarda Amortisman ve Satış Uygulaması 7194 sayılı kanun ile 193 sayılı Gelir Vergisi kanunun 40. Maddesinin 1, 5 ve 7. betlerinde yapılan değişikliklerle faaliyetleri …

Blog

Pandemi Döneminde Çalışana, İşveren Zorunlu Yıllık İzin Kullandırabilir Mi?

İşverenlerin çalışanlarına karşı, isterlerse 1 Nisan- 31 Ekim arası toplu izin hakları vardır. Bu dönemde işveren çalışanını toplu izne çıkartabilir. Geçmişten kalan yıllık izinler de varsa, …

Blog

Vergi İncelemesine Alınacak Riskli Mükellef Olmayın

Türk vergi sisteminde usul işlemlerini düzenleyen 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 134. Maddesinde “Vergi incelemesinden maksat, ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak tespit etmek ve sağlamaktır.” denilerek incelemenin …

Blog

1 Mart Muhasebeciler Günü

1 Mart Muhasebeciler Günü Her yıl olduğu gibi bu yıl da  Tüm Türkiye’de “1. Mart Muhasebeciler günü ve  Muhasebe Haftası” Serbest muhasebeci mali müşavirler ve …

Blog

Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Diğer Sektörler Markalaşma ve Pazarlama Desteği

20 Mayıs 2020 Tarihli 31132 Nolu Resmi Gazete Cumhurbaşkanı 2564 Nolu Kararname Sayısı ile yürürlüğe giren döviz kazandırıcı hizmet sektörlerinin ve diğer sektörlerin markalaşma ve pazarlama …

Blog

Denkleştirme Çalışması ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Mevzuat 4857 sayılı İş Kanunu’nun Çalışma süresi başlıklı 63’üncü maddesinde, “Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok kırkbeş saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın …

Blog

Vergi Resim ve Harç İstisna Belgesinin İstisna Sınırı Nedir? Bazı Hususlar

Vergi, resim ve harç istisna belgesi (VRHİ) Döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerle ilgili istisna uygulamasının temel unsurudur. Döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerle ilgili açıklamalar ile tanımlamalar ise …

Blog

Gelir İdaresinin, Düzenlendiği Anda Belli Parayı İhtiva Etmeyen Sözleşmelerde Damga Vergisine İlişkin Görüşü ve Oluşabilecek Tereddütler

Gelir İdaresinin, Düzenlendiği Anda Belli Parayı İhtiva Etmeyen Sözleşmelerde Damga Vergisine İlişkin Görüşü ve Oluşabilecek Tereddütler Nispeten uzun olarak değerlendirilebilecek bir aradan sonra yeni yazımızla …

Blog

Bir Konkordato Nedeni Olarak Borca Batıklığın Tespiti ve Borca Batıklık Halinin Konkordato Sürecindeki Etkileri

ÖZET Borca batıklık sermaye şirketleri ve kooperatifler bakımından sermaye kaybının en üst derecesini ifade eder. Bu nedenle kanun koyucu borca batıklık halinde, sermaye kaybının diğer …

Blog

Son Değişiklikler Çerçevesinde Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi Müessesesi

Son Değişiklikler Çerçevesinde Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi Müessesesi Bilindiği üzere 2017 yılı itibariyle 6824 sayılı Kanun ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun mülga mük. …

Blog

Şubat Ayı SGK Bildirimlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar ve Uygulamaya İlişkin Örnekler

Şubat Ayı SGK Bildirimlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar ve Uygulamaya İlişkin Örnekler Şubat ayı çalışma gün sayılarının hesaplanması ve SGK’ya bildirilmesi konularında tereddüt edilen hususlar …

Blog

Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) İle İlgili Mevzuat ve GEKAP Beyannamesi Hakkında Bilgiler

Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) İle İlgili Mevzuat ve GEKAP Beyannamesi Hakkında Bilgiler 10.12.2018 Tarih ve 30621 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7153 Sayılı Kanun’la 2872 …

Blog

Gekap Beyannamesinin Cezaları Nelerdir? (Tezatlar ve Önerilerimiz)

Gekap Beyannamesinin Cezaları Nelerdir? (Tezatlar ve Önerilerimiz) 1-GİRİŞ Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi (Bundan sonra “GEKAP Beyannamesi” diye anılacaktır) meri Çevre Kanunumuza bağlı olarak neşet …

Blog

Ticari Kazançla Birlikte Zirai Ürün Satışı

Ticari Kazançla Birlikte Zirai Ürün Satışı Bilindiği gibi,  her türlü ticari ve sınai  faaliyetlerden  doğan kazançlar ticari kazançtır.[1] Dolayısıyla, bir mükellefin  ticari kazancı ile birlikte  zirai …

Blog

E-Ticaret, E-Ticaret Teşvikleri, Mikro İhracat

Mevzuatlarımızda e-Ticaret bir faaliyet olarak tanımlanmış ve faaliyet kodu belirlenmiş olsa da esasen üretim yapan ya da alım satımını yapan bir işletmenin pazarlama departmanı, bölgesine, …

Blog

E-Fatura ve Diğer E-Dönüşüm Uygulamalarına Başvurularınızı Gerçekleştirdiniz Mi?

Değerli okurlar, bilindiği üzere 19.10.2019 tarihli 30923 sayılı Resmi Gazetede gerek elektronik defter genel tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliğ, gerekse vergi usul kanunu genel tebliği …

Blog

Geri Kazanım Katılım Payında Bilinmesi Gerekenler

Geri Kazanım Katılım Payında Bilinmesi Gerekenler 7153 Sayılı Kanun ile 2872 Sayılı Çevre Kanunu’na eklenen (1) sayılı Liste Kapsamındaki ürün, ambalaj malzemeleri ve plastik poşetler …

Blog

Sınırlı İncelemelerde Konu Dışı Haksız Tarhiyatlara Dikkat

Sınırlı İncelemelerde Konu Dışı Haksız Tarhiyatlara Dikkat 1-Giriş Bilindiği üzere vergi incelemeleri Vergi Usul Kanununda (VUK) tam ve sınırlı inceleme olarak ikiye ayrılmıştır. VUK 137/6’ıncı …

Blog

Engelli Vergi Avantajları ve Erken Emeklilik Fırsatı

Hayatın Negatif Engeline Takılan Engellilerimize Vergi’de Pozitif Destek Engellilik indirimi uygulaması, engelli vatandaşlarımızın, içinde bulunduğu zor koşulların giderilmesine katkıda bulunmak ve engelliler ile engelli olmayanlar …

Blog

Google Adsense Gelirlerinin KDV Mevzuatı Açısından Değerlendirilmesi

Ülkemizde binlerce genç yazılımcı, Google İreland firması’na hizmet ihracı yapmakta ve bu ticaretten gelir etmektedir. Google, dünyanın birçok ülkesinde reklam hizmeti veren, kişilerin, firmaların ve …

Blog

Yatırımcılar ve Şirketlerin Gözünden Halka Arzların Zamanlaması Doğru mu?

Bilindiği üzere, Türkiye’de şirketlerin döviz cinsinden borçları yüksek olduğundan haliyle döviz açık pozisyonları da yüksek. İçinde bulunduğumuz konjonktür ise pandemi sebebiyle gerek ihracatın düşmesi gerekse …

Blog

Engelli İşçi Çalıştırma Zorunluluğu ve Sosyal Güvenlik Kurumu Prim Teşviği Uygulaması

Engelli İşçi Çalıştırma Zorunluluğu ve Sosyal Güvenlik Kurumu Prim Teşviği Uygulaması 1) GİRİŞ Özel sektöre ait işyerlerinde çalıştırılan engelli sigortalıların, prime esas kazanç alt sınırı …

Blog

Sahte Sigortanın Sonu Hapis

Sahte Sigortanın Sonu Hapis Sahte sigortalılık; kişinin haksız menfaat temin etmek amacıyla kasten niteliklerini taşımadığı bir sigortalılık türünden Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesidir. Sigortalılara tanınan haklardan …

Blog

Binek Otomobil Satışında Kanunen Kabul Edilmeyen Gelir Uygulaması

İşletme aktifine kayıtlı binek otomobillerin 2020 yılından itibaren satışında, belirli şartlar altında, satıştan doğan kazancın bir kısmı Kanunen Kabul Edilmeyen Gelir olarak dikkate alınabilecektir. Bu …

Blog

Şirket Bölünmesi İle Ortaklıklar Nasıl Sonlandırılabilir

A- Kısmi Bölünme Nedir? Kurumlar Vergisi Kanununun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendinde, tam mükellef bir sermaye şirketinin bilançosunda yer alan; 1- Taşınmazların, 2-Üretim …

Blog

Vergi İncelemelerinde ve Akabinde Mükellef Hakları

MÜKELLEF HAKKI KAVRAMI Mükellef hakları; anayasa, sözleşme, yasa gibi asli ve diğer tali kaynaklar aracılığıyla hukukun mükellefe tanıdığı, mükellefin devletten vergilendirme yetkisi çerçevesinde vergi hukuku …

Blog

Süt İzninde Çalıştırılan Kadın İşçinin Fazla Çalışma Ücretine Hak Kazanması

KADIN İŞÇİLERİN DOĞUM VE SÜT İZNİ HAKLARI: 4857 sayılı İş Kanunu nun “Analık halinde çalışma ve süt izni” başlıklı 74 üncü maddesinde konuya ilişkin bir …

Blog

Yeni İşe Başlayan Çalışan İçin İşverenin Dikkate Alacağı Gelir Vergisi Matrahı Netleşti

7194 Sayılı Kanunla binek araçlarda gider kısıtlaması, personele verilen toplu taşıma kartlarına yönelik gelir vergisi istisnası ve ücret gelirlerinin beyanına ilişkin önemli düzenlemeler yapılmıştı. Değişiklikten …

Blog

Belediyelerde Borçlanmada Sınırın Anlamı veya Belediyeler Sınırsız Borçlanabilir mi?

Belediyelerde Borçlanmada Sınırın Anlamı veya Belediyeler Sınırsız Borçlanabilir mi? Borçlanma özellikle belediyeler için bir mecburiyet değil, ileriki zamanda yapılacak bir işin kamu yararı gözetilerek, daha …

Blog

Sigortalıların Emeklilikte Kayıpları

Sigortalılar Emekli Aylıklarında yaşadıkları kayıpları görünce hesaplama hataları var mı diyerek soruyorlar. Özellikle 4/a-SSK emekli aylıklarında ortaya çıkan çelişkili durumları görünce burada Hizmet Sözleşmesi ile …

Blog

Kanun Yolundan Vazgeçmeli Mi Vazgeçmemeli Mi?

Kanun Yolundan Vazgeçmeli Mi Vazgeçmemeli Mi? Bilindiği üzere 7/12/2019 tarihli ve 30971 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 …

Blog

Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndiriminde Ne değişti!

Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndiriminde Ne değişti! Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 121 inci maddesi ile vergiye uyumlu mükelleflere bazı şartlar dâhilinde %5 indirim sağlanmış olup …

Blog

E-İrsaliye Uygulamasında Mal Miktarı İlk Aşamada Bilinmiyorsa

509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirli sektör ve mükellef gruplarına e-İrsaliye uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir. E-İrsaliye uygulaması, kağıt ortamda düzenlenmekte olan …

Blog

Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneğinde Özellikli Durumlar

Kısa çalışma nedir? Kısa çalışma ödeneği nedir? Öncelikle kısa çalışma “25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa göre sigortalı sayılan kişileri hizmet akdine tabi …

Blog

%6 Teşvik Uzamaz İse İşverenleri İlave 175 TL Prim Yükü Bekliyor!

%6 Teşvik Uzamaz İse İşverenleri İlave 175 TL Prim Yükü Bekliyor! %6 Teşvik Konusunda Yaşanan Belirsizlik 51 İldeki Muhasebecileri ve İşverenleri Strese Sokuyor. Ekonomik gelişmişlik …

Blog

E-İrsaliyeye Geçiş Süreci, E-İrsaliye Hakkında Bilinmesi Gereken Tüm Hususlar

Bilindiği üzere yaygın olarak kullanılan belgeler arasında yer alan “sevk irsaliyesi”, belgesinin elektronik ortamda elektronik belge olarak düzenlenebilmesi, alıcısına elektronik veya kağıt ortamında iletilmesi ile …

Blog

Kendiliğinden Verilen Beyannameler ile Pişmanlıkla Verilen Beyannamelerin Vergi İncelemesi ve Vergi Cezalarıyla İlişkisi

Kendiliğinden Verilen Beyannameler ile Pişmanlıkla Verilen Beyannamelerin Vergi İncelemesi ve Vergi Cezalarıyla İlişkisi Türk vergi sisteminde bilindiği üzere beyan usulü esas olup bu usule göre …

Blog

Yıllık İzindeki İşçi İşe Çağrılabilir Mi?

Yıl boyunca çalışan işçi gerek ruhsal gerekse fiziksel olarak dinlenmeye ihtiyaç duyar. Bu sebeple Yıllık İzin Anayasanın 50. maddesi ile tüm çalışanlara tanınan ve anayasal bir hak …

Blog

Serbest Meslek Kazancı Mevzuat Aritmetiği

Serbest Meslek Kazancı Mevzuat Aritmetiği Serbest meslek mensuplarına biri kötü, biri iyi iki haberim var. Önce kötü haberi verelim. Serbest meslek makbuz tutarlarında yazılı hizmet bedeli ödenmemiş …

Blog

Haklı Neden Olmadan İşçi Çıkaran Yandı!

Koronavirüsün olumsuz etkilerini azaltmak için bütün ülkeler çeşitli tedbirler aldılar/ alıyorlar. Ülkemizde de koronovirüsün etkilerini en aza indirmek için bir çok tedbir alındı ve alınmaya …

Blog

Değerli Konut Vergisinde Mükellefiyet Başlangıcı ve Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı Konusu

Değerli Konut Vergisinde Mükellefiyet Başlangıcı ve Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı Konusu Bilindiği üzere 07.12.2019 tarihli 7194 Sayılı Kanun ile 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’na …

Blog

Son 3 Yılda 450 Prim Günü Olan ve Son 60 Gün Hizmet Akdi Kesintisiz Devam Eden İşçi NEDEN Kısa Çalışma Ödeneğinden Faydalanamaz?

Bilindiği üzere kısa çalışma uygulaması yapılan işyerlerinde emekli işçiler ile son 3 yılda 450 gün prim ve son 60 gün kesintisiz hizmet akdine tabi olma …

Blog

Tüm Yönleriyle MUHSGK

Tüm Yönleriyle MUHSGK Muhtasar beyannamede; çalıştırılan işçi sayısı, asgari ücretli ve diğer ücretli bilgileri;aylık prim ve hizmet belgesinde; sigortalı bilgileri, sigorta primine esas kazanç bilgileri, …

Blog

1 Ocak 2020 İtibariyle Binek Otomobil Giderlerinde Kısıtlama

1 Ocak 2020 İtibariyle Binek Otomobil Giderlerinde Kısıtlama Değerli okurlar, 7 Aralık 2019 tarih ve 30971 sayılı Resmi Gazetede “Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda …

Blog

Banka Hesap Mutabakatı 2.1 Milyar Dolarlık Suistimali Ortaya Çıkardı

Fintech Dünyasının Büyük Oyuncusu İflasını Neden İstedi ? Bildiğiniz üzere Wirecard, güvenli para transferi, çevrim içi ve temassız ödeme yöntemleri ile uçtan uca ödeme servisleri alanında …

Blog

Sermaye Artıranlar, Yeni Kurulan Şirketler! İndirminizi Hesapladınız mı?

Sermaye Artıranlar, Yeni Kurulan Şirketler! İndirminizi Hesapladınız mı? 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun “Diğer indirimler” başlıklı 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde; sermaye şirketlerinin …

Blog

8 Soruda Mali Tatil Uygulamaları Nedir?

Soru-1:  Mali tatil uygulamaları hk. 5604 sayılı Yasa hakkında mali tatil süreleri ne zaman başlar ve ne zaman biter? Cevap: Mali tatil uygulaması 1 Temmuzda …

Blog

Nakdi Sermaye Artışı Faiz İndirimi ve Devralma Birleşmelerinde Kullanılması

Nakdi Sermaye Artışı Faiz İndirimi ve Devralma Birleşmelerinde Kullanılması 27.3.2015 tarihli ve 6637 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 8. …

Blog

Kısa Çalışma Döneminde Geçirilen Süreler Kıdem Tazminatı Hesabına Dahil Edilir Mi?

Bilindiği üzere kıdem tazminatı mülga 1475 sayılı Kanunun yürürlükte bulunan 14. Maddesine göre uygulanmaktadır. Nitekim, kısa çalışma dönemlerinin çalışılmayan “ücretsiz izin” dönemleri olduğu, çalışılmayan bu …

Blog

Motorlu Taşıtlar Vergisi İçin Önemli Uyarı! Daha Az Vergi Ödeyebilirsiniz

Motorlu Taşıtlar Vergisi İçin Önemli Uyarı! Daha Az Vergi Ödeyebilirsiniz MOTORLU TAŞITLAR VERGİNİZİ DAHA AZ ÖDEMEK İSTER MİSİNİZ? “Tabii ki evet, bu nasıl soru!” dediğinizi duyar …

Blog

01.07.2020 Tarihinden İtibaren Az Tehlikeli İşyerinde İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi Çalıştırmak Zorunludur

I- GİRİŞ: Bilindiği gibi, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile işyerleri az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli olmak üzere üç sınıfa ayrılarak, işyerlerinin …

Blog

Değerli Konut Vergisine İtiraz ve Dava Yolu

Değerli Konut Vergisine İtiraz ve Dava Yolu 7 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7194 sayılı Kanun’la birlikte ihdas edilen Değerli Konut Vergisi’ne ilişkin olarak …

Blog

E-Arşiv Portal İle İlgili Sıklıkla Sorulan Sorular ve Cevapları

E-Arşiv Portal İle İlgili Sıklıkla Sorulan Sorular ve Cevapları Bu Yazımda, 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile hayatımıza giren ve adeta iş …

Blog

Maliye Politikası Nedir?

Maliye politikası, bir ekonomide konjonktürel bir dalgalanma ortaya çıkması durumunda devletin bazı araçları kullanarak ekonomide ortaya çıkan bu dalgalanmaları minimize etmeye yönelik çabaların bütünüdür. Konjonktürel …

Blog

DİİB Kapsamında Alınan Hammaddeyle Üretilen Mamül, Yurt İçinde KDV’li Satılabilir mi?

OLAY : Bir Firma, DİİB (Dahilde İşleme İzin Belgesi) kapsamında Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun geçici 17 nci maddesi kapsamında yurt içinden temin ettiği hammaddeleri …

Blog

Vakıflara Ait ‘E-Tebligat Adresi’ ve Sonrası

Vakıflara Ait ‘E-Tebligat Adresi’ ve Sonrası E-Tebligat Adresi 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe giren Elektronik Tebligat Yönetmeliği ile elektronik ortamda yapılacak tebligatlara ilişkin usul ve esaslar açıklanmış …

Blog

Yatırım Yapmanın Dayanılmaz Cazibesi-Kârlılığı

geçen haftadan devam İmalat sanayiine yönelik (US-97 kodu: 15-37) konusunda düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında 01/01/2017 tarihi ile 31.12.2022 tarihleri arasında gerçekleştirilerek yatırım harcamaları için …

Blog

Kimler Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini E-Beyanname Şifresinden Ayrı Bir Kullanıcı Kodu ve Şifre İle Gönderebilecek?

Kimler Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini E-Beyanname Şifresinden Ayrı Bir Kullanıcı Kodu ve Şifre İle Gönderebilecek? 13 Ocak 2020 tarihli ve 122 Sıra No.lu Vergi …

Blog

2020 Yılı Mali Tatil Uygulaması 01 Temmuz Çarşamba Günü Başlıyor

5604 Sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun ve  1 Sıra No’lu Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğinde yer alan açıklamalar doğrultusunda 2020 yılında Mali Tatil …

Blog

Değişim Rüzgârlarında İç Denetim

Değişim Rüzgârlarında İç Denetim Kurum kültürlerinde farklılaşmalar, dijital dönüşüm projeleri, yeteneklerin kuşaklar arasındaki yansımaları, performans temelli iş akış modellerinin izlenmesi, kalite yönetimine dair yaklaşımlar, tasarruf …

Blog

Genel Sağlık Sigortası (GSS) Prim Borcu Olanlara Yeniden Ücretsiz Sağlık Hizmeti Hakkı Verildi!

Genel Sağlık Sigortası (GSS) Prim Borcu Olanlara Yeniden Ücretsiz Sağlık Hizmeti Hakkı Verildi! Genel Sağlık Sigorta prim borcu olanlarla ilgili geçtiğimiz yıllarda çeşitli yapılandırma kanunları …

Blog

Taşınmaz Satımında Değer Artış Kazancı Vergisi ve Gelir Vergisi

Son zamanlarda konut alımlarında faiz indirimine gidilmesi, bir yıl ödemesiz ve 15 yıl taksit imkanlarının getirilmesiyle birlikte konut alım satım piyasası oldukça fazla hareketlendi. Konut …

Blog

Kamuya Yararlı Dernek Statüsü Kazanılmasının Mevzuat Açısından Değerlendirilmesi

Kamuya Yararlı Dernek Statüsü Kazanılmasının Mevzuat Açısından Değerlendirilmesi Kamu Yararına Çalışan Derneklere ilişkin düzenleme,5253 sayılı Dernekler Kanununun 27. maddesi ile yapılmış ve uygulamaya ilişkin hususlar Dernekler Yönetmeliğine …

Blog

Şeker Vergisine Ne Dersin Şeker Kardeşim

Yüksek düzeyde şeker içeren gıda ve içeceklerin tüketilmesinin kilo alınmasına ve şişmanlığa neden olduğu artık bilinen bir gerçek. Fazla kiloların ise diyabet ve kalp hastalıkları …

Blog

Mobilyalarda Uygulanan KDV Oranında Değişiklik

Mobilyalarda Uygulanan KDV Oranında Değişiklik 02.01.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 1994 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı ürünlerdeki KDV oranlarında indirim yapılmıştır. İlgili kararla …

Blog

Yersiz veya Fazla Ödenen Kısa Çalışma Ödeneklerinin İşkur Tarafından İşverenden Tahsil Edilmesi Halinde İşveren Bu Tutarları İşçi Ücretinden Kesebilir Mi?

Covid-19 salgının çalışma hayatında sebep olduğu olumsuz durumu bir nebze de olsa hafifletmek amacıyla Mart ayında “Covid-19 Etkisi” sebebi ile uygulamaya konulan ve 3 aylık …

Blog

Esnafa İşsizlik Ödeneği

Esnafa İşsizlik Ödeneği Yeni yılın gelmesiyle birlikte başlayacak olan esnaf ahilik sandığı uygulamasıyla esnafın üzerine bir prim yükü daha binmiş olacak.2018 yılının son dönemleriyle birlikte …

Blog

20 Soruda Kısa Çalışma Süresinin Bir Ay Uzatılması İle İlgili Durumlar

1-Kısa çalışma süresi hangi kararla ve ne kadar süreyle uzatılmıştır? 30 Haziran 2020 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 29.06.2020 tarihli ve 2706 sayılı Karar ile yeni …

Blog

Şahıs Şirketi Nasıl Kurulur, Kurma Maliyeti, Gerekli Evraklar?

Şahıs Şirketi Nedir? Şahıs şirketi birey olarak kurabileceğiniz kendinize ait işletmelere denir. Diğer bir bakışla, anonim şirketler ya da limited şirketlerden daha küçük olan işletmelere şahıs şirketi denir. …

Blog

Şirket Nasıl Kurulur?

Şirket Nasıl Kurulur? Şirket Kuruluş Masrafları Ne Kadar? Adım Adım Şirket Kuruluşu Mali Müşavir Şirket kurmaya karar verdiğinizde, kuruluş işlemleri ve işletmenizin aylık olarak yapılması …

Scroll to Top